2024-07-03

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

NFZ.png

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:
- w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);
- w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
- w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Od powyższej zasady są wyjątki. 

Jak wylicza NFZ, jeśli jednak jesteś osobą, która:
- ukończyła szkołę ponadpodstawową lub została skreślona z listy uczniów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 6 (sześć) miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;
- ukończyła szkołę wyższą lub szkołę doktorską lub została skreślona z listy studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 4 (cztery) miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;
- ma zawieszone prawo do renty socjalnej - w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2023. poz 2194) - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje też, co zrobić jeśli prawo do świadczeń wygasło, a chcemy nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

- Należy uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać zgłoszonym jako członek rodziny. Jeżeli tego nie uczynisz, możesz ponieść koszty udzielonych świadczeń - podkreśla Fundusz.

×