POLITYKA PRYWATNOŚCI I MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych:


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.042016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej RODO, informujemy, że: 


1 . Administratorem Pani/a danych osobowych jest MED 8 MIECHOWICE SP. Z.0.0., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 108, tel. 32 280 70 93, reprezentowany przez Zarząd Spółki.

2.  Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. łelemedycyna) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

3.  W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia.

4.  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty współuczestniczące w procesach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych związane ze świadczonymi przez spółkę usługami medycznymi.

5.  Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, a następnie zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panfilu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy Przetwarzania.

7. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

8. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Przysługuje Panfilu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.p1). 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

Ochrona danych osobowych

Zwracamy bardzo dużą uwagę na ochronę danych osobowych. Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane przy zapisywaniu do lekarza i przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za rejestrację pacjentów. Adresy e-mail ani inne dane osobowe tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom.

Edycja lub usunięcie danych osobowych

Każda osoba, która przekaże nam swój e-mail, konieczny do obsługi newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

Ochrona adresów e-mail

W bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą pacjentów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach bieżącej komunikacji z przychodnią.

 

 

 REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

 

      Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w PWDL MED8M1ECHOWICE Spółce z o. o z siedzibą w Bytomiu, miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektów, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

1. Administrałorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest PWDL MED8MIECHOWICE Spółka z o.o z siedzibą w Bytomiu; ul. Stolarzowicka 108, 41-908 Bytom.

2.  Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenu infrastruktury w następujących lokalizacjach:
       a) wejścia i teren wokół nieruchomości, której MED8MIECHOWICE Spółka z o.o. jest właścicielem,
       b) parking przed PWDL MED8MIECHOWICE Spółka z o.o.

3.  Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ANE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


4.  Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

 

5.  System monitoringu wizyjnego składa się z:
       a) Rejestratora wideo Dahua (2szt.);
       b) Kamer analogowe Kemik (3 szt.);
       c) Kamer IP Dahua (1 szt.);

 

6.  Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.


7.  Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.


8.  Rejestrator wraz z monitorem znajdują się w pomieszczeniach Administratora Danych. Dostęp do obrazu monitoringu mają pracownicy firmy IT&Security Łukasz Owczarek, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie członkowie Zarządu Spółki.


9.  Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

 

10.  Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 30 dni.


11. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.


12.  Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem, po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie PWDL MED8MIECHOWICE Spółka z o.o., w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.


13.  Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wjazd na parking oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.

14.  Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
       a) numer porządkowy kopii;
       b) okres, którego dotyczy nagranie;
       c) data wykonania kopii;
       d) dane osoby, która sporządziła kopię.

 

15.  Kopia przechowywana jest w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.     


16. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejesłrze kopii z monitoringu wizyjnego     sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące o sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
       a) numer porządkowy kopii;
       b) okres, którego dotyczy nagranie;
       c) data wykonania kopii;
       d) dane osoby, która sporządziła kopię;
       e) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 

17. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż miesiąca i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 

18. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane     są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia.


19.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora Danych.


20.  Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora Danych.


 21.  Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

×