2019-03-11

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE ZWIĘKSZONEJ EMISJI SMOGU

pobrane.png

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE ZWIĘKSZONEJ EMISJI SMOGU W PRZYCHODNI „MED8 MIECHOWICE” SP.Z O.O.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Z 2017 r. poz. 519 t.j.z późn.zm.), obowiązek informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń lub ich wystąpienia, jak i podjęcie działań wskazanych w PLANIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK) spoczywa na Wojewodzie. PDK jest częścią „Programu ochrony powietrza” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część „Programu ochrony powietrza” (Uchwała nr IV/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ z dnia 28 grudnia 2017 roku) obowiązujący od dnia 11 stycznia 2018 roku.

PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

 

Jakość powietrza i zanieczyszczenia są określane za pomocą odpowiednich kolorów. Poziom smogu (jakość powietrza) pochodzi z czujnika ze stacji pomiarowej WIOŚ zlokalizowanej przy ul.Stolarzowickiej 33 w Bytomiu.

 

 

 

Istnieje możliwość wystąpienia jednego z poniższych poziomów:

 

- KOLOR ŻÓŁTYPOZIOM I UMIARKOWANY

(informacyjny i edukacyjny)

(po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 40 µg/m3 dla pyłu PM 10 w pomiarach z ostatnich 12 miesięcy), oznacza działania o charakterze informacyjnym.

 

- KOLOR POMARAŃCZOWYPOZIOM II DOSTATECZNY

(informacyjny i operacyjny)

(poziom pyłu PM 10 powyżej 150 µg/m3),

oznacza działania o charakterze ostrzegawczym, informacyjnym i operacyjnym.

 

Należy:

  1. Unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

  2. Ograniczyć lub unikać dużego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego intensywnego oddychania przez usta na otwartej przestrzeni oraz wewnątrz pomieszczeń.

  3. Ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.

  4. W godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna pomieszczeń oraz nie podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego.

  5. Zapewnić dostęp do wody pitnej w celu udrożnienia dróg oddechowych.

 

- KOLOR CZERWONYPOZIOM III ZŁY

(informacyjny, ostrzegawczy i operacyjny)

(poziom pyłu PM 10 powyżej 300 µg/m3),

oznacza alarm smogowy i przewiduje działania o charakterze operacyjnym, informacyjnym, ostrzegawczym i nakazowo-zakazowym.

 

Należy:

  1. Ograniczyć przebywania na otwartej przestrzeni.

  2. Ograniczyć duży wysiłek fizyczny i sportowy wymagający intensywnego oddychania przez usta na otwartej przestrzeni oraz wewnątrz pomieszczeń.

  3. Ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.

  4. W godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna pomieszczeń oraz nie podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego.

  5. Zapewnić dostęp do wody pitnej w celu udrożnienia dróg oddechowych.

 

 

 

Prognoza smogowa dostępna jest w holu wejściowym (okienka rejestracji ogólnej i dziecięcej) oraz na tablicy ogłoszeniowej na I piętrze, aby każdy pracownik oraz pacjent mógł skontrolować, jaki poziom smogu zarejestrowano w konkretnym dniu.

Jakość powietrza i zanieczyszczenia są określane za pomocą odpowiednich kolorów.

 

 

Odczyty można na bieżąco sprawdzać na internetowej mapie DiscovAir.pl.

 

 

 

×